A A A K K K
для людей із порушенням зору
Прибужанівська громада
Миколаївська область, Вознесенський район

ПОЛОЖЕННЯ про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, які належать до комунальної власності Прибужанівської сільської ради

 

 

УКРАЇНА

                                             ПРИБУЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                                                                     Р І Ш Е Н Н Я                        ПРОЕКТ

 

від                    2017 року       №                           сесія     скликання

 

 

     Про порядок призначення керівників

підприємств, установ та організацій,

що належать до комунальної власності

Прибужанівської сільської ради

 

 

     Відповідно до   статті 42 Закону України   "Про   місцеве    самоврядування    в    Україні",  ст..26 Закону України «Про загальну середню освіту», статті   78   Господарського   кодексу    України,  постанови Кабінету  Міністрів  України  від  19.03.94 N 170     "Про впорядкування застосування контрактної форми  трудового  договору",   з   метою   вдосконалення   порядку призначення,   звільнення   та  погодження  контрактів  керівників підприємств,  установ і організацій,  що належать  до  комунальної  власності Прибужанівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Установити,    що   призначення   на   посади   керівників підприємств,  установ і організацій,  що належать  до  комунальної власності Прибужанівської сільської ради,  здійснюється тільки шляхом  укладання  з  ними  контракту.

2.Призначення на посаду та звільнення з посади керівника комунального загальноосвітнього закладу здійснює начальник відділу освіти, молоді та спорту (за погодженням сесії сільської ради). 

 3. Затвердити Положення про порядок укладання контрактів з керівниками підприємств,  установ і організацій,  що належать  до  комунальної власності Прибужанівської сільської ради, що додається.

4. Встановити,   що   керівники  закладів,  що перебувають  у  комунальній власності Прибужанівської сільської ради, призначаються на посади розпорядженням сільського голови на підставі укладеного контракту, який затверджується рішенням сесії Прибужанівської сільської ради і звільняються  з  посад  рішенням сільської ради за поданням сільського голови, виконавчого комітету

 5. Встановити, що керівник комунального підприємства, установи та організації щороку звітує на сесії сільської ради про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність, збереження та ефективне використання майна.

 6. Контроль  за  виконанням  цього  розпорядження покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М.В.Зайву. 

 

   Сільський голова                                                                           О.А.Тараненко

 

Додаток 1 до рішення       сесії сільської ради

                                                                                  скликання від          2017 року №

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок призначення на посаду та звільнення з посади  керівників підприємств, установ і організацій, які належать до комунальної власності Прибужанівської сільської ради

 

І. Загальні положення

 

        1.1. Це Положення визначає порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, які належать до комунальної власності Прибужанівської сільської ради, а також основні вимоги, порядок укладення та розірвання з ними  контрактів, розроблене з урахуванням вимог Кодексу законів про працю України, Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.93 № 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності», від 02.08.95 № 597 «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності», інших нормативних актів з цього питання.

       1.2.  Дія Положення поширюється на керівників підприємств, установ і організацій, які належать до комунальної власності Прибужанівської сільської ради  (далі Керівник).

 

ІІ. Порядок призначення на посаду

 

2.1. Призначення на посаду та звільнення з посади Керівників здійснюється тільки шляхом  укладання  з  ними  контракту. Пропозиції щодо кандидатури на посаду Керівника   можуть вноситись сільським головою, депутатами сільської ради,  загальними зборами трудового колективу об’єкта, громадянами України.

Для розгляду питання призначення на посаду Керівника на ім’я сільського голови подається заява особи, яка претендує на дану посаду.

До заяви додаються наступні документи :

- автобіографія;

- копія документу про освіту;

- копія трудової книжки;

- копія паспорта;

- копія ідентифікаційного номера;

- особовий листок з обліку кадрів;

- пропозиції кандидата щодо ефективності діяльності, перспектив розвитку об’єкта;

- інші документи, передбачені чинним законодавством.

            Заяви подані без відповідних документів до розгляду не приймаються.

Всі документи подаються державною мовою.

2.2.Оголошення про відкритий відбір кандидатів на посаду Керівника оприлюднюється   на порталі сільської ради та в ЗМІ.

2.3. Громадяни України, які бажають взяти участь у відборі, подають необхідні документи протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

2.4. Постійна комісія сільської ради з питань  комунальної власності, інфрастуктури, транспорту та житлово - комунального господарства  розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для призначення, здійснює відбір та подає висновок стосовно визначеної кандидатури і відповідний проект рішення на розгляд сесії.

2.5. На підставі поданих документів та висновку постійної комісії сільської ради з питань з питань комунальної власності, інфрастуктури, транспорту та житлово - комунального господарства сесія сільської ради приймає рішення про погодження кандидатури на посаду Керівника.

2.6. В разі неприйняття сесією сільської ради рішення про погодження  відповідної кандидатури на посаду Керівника, питання про погодження кандидатури на посаду Керівника  виноситься на розгляд наступної сесії сільської ради з  внесенням  пропозиції щодо іншої кандидатури з числа осіб, які претендували на посаду Керівника.

2.7. Контракт є підставою сільському голові  для видання розпорядження про прийняття Керівника на роботу з дня, встановленого у контракті.

2.8. У разі відмови кандидата від укладення контракту внесені документи повертаються   кандидату.

 

ІІІ. Зміст контракту

 

3.1. З керівником укладається контракт за типовою формою (додається), на термін від 1 до 5 років. Контракт з новопризначеним Керівником укладається на термін від 6 місяців до 1 року.

3.2. У контракті передбачаються строк його дії, вимоги до професійної діяльності, ефективного використання і збереження майна, права, обов'язки та відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці, умови розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих зобов'язань.

3.3. Контракт з Керівником підписується сільським головою, якщо інше не передбачено рішенням сесії.

3.4.Контракт з Керівником не повинен містити необґрунтованих вимог щодо показників або положень, що суперечать чинному законодавству.

3.5. Контракт  з Керівником  укладається в письмовій формі у двох примірниках. Один примірник контракту зберігається в сільській раді, другий у Керівника. Всі примірники контракту мають однакову юридичну силу.  

3.6. Контракт набуває чинності з дати його підписання сторонами. Зміни та доповнення до контракту вносять за згодою сторін у письмовій формі.

 

 

 

 

 

 

3.8. Керівник щорічно звітує на сесії сільської ради про виконання функціональних обов'язків, фінансово-господарську діяльність об'єкту, збереження та ефективність використання майна.

3.9. За два місяці до закінчення терміну дії контракту Керівник подає до сільської ради письмову заяву про призначення його на посаду та укладення Контракту на новий термін.

У  випадку не надання у встановлений термін заяви питання про його призначення на посаду Керівника та укладення Контракту на новий термін не розглядається. 

     Заява Керівника розглядається постійною комісією сільської ради з питань  комунальної власності, інфрастуктури, транспорту та житлово - комунального господарства, за позитивним висновком якої  на розгляд сесії сільської ради виносяться відповідні проекти рішень про звільнення Керівника, в зв’язку з закінченням терміну дії контракту та про його  призначення Керівником  і укладення з ним контракту на новий термін.

У  разі відмови постійною комісією сільської з питань комунальної власності, інфрастуктури, транспорту та житлово - комунального господарства в призначенні на посаду та укладенні контракту на новий термін комісією готується та вноситься на розгляд сесії сільської ради проект рішення про звільнення Керівника в зв’язку з закінченням терміну дії контракту.

 

ІV. Порядок припинення контракту та звільнення керівника

 

4.1. Звільнення з посади Керівника   здійснюється за рішенням сільської ради:

- за ініціативою Керівника;

- за ініціативою сільської ради;

- за наявності відповідного рішення суду;

- в зв’язку із закінченням терміну дії контракту;

- у разі смерті Керівника;

- з інших підстав, передбачених законодавством, контрактом.

4.2. Контракт з Керівником може бути розірваний до закінчення строку його дії на підставах, передбачених законодавством чи контрактом. Розірвання контракту з ініціативи сільської ради або керівника проводиться з урахуванням гарантій та вимог, встановлених законодавством.

4.3. Керівник може бути звільнений з посади, а  контракт розірва­ний з ініціативи сільської ради до закінчення терміну його дії:

- у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього  контрактом;

- у разі одноразового грубого порушення Керівником вимог законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, внаслідок чого для об'єкту настали значні негативні наслідки (нанесено збитки, виплачено штрафи і т.п.);

- у разі невиконання об'єктом зобов'язань перед сільським бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати з вини Керівника;

- у разі непогодження з сільською радою кошторисів доходів та видатків об'єкта.

4.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії у випадках:

 

 

 

 

 

 

 

а) систематичного невиконання сільською радою своїх обов’язків за контрактом чи прийняття сільською радою рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права керівника, втручання у його оперативно-розпорядницьку діяльність, яка може призвести чи призвело до погіршення економічних результатів діяльності об’єкту комунальної власності територіальної громади;

б) хвороби чи інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.

4.6. Для розірвання контракту  з ініціативи сільської ради  сільський голова  подає на розгляд профільної постійної комісії сільської ради:

  • інформацію про невиконання Керівником умов, передбачених контрактом, з пропозицією про необхідність розірвання контракту;
  • звіт Керівника про використання майна і прибутку та виконання умов контракту;
  • пояснення Керівника про причини невиконання умов контракту;
  • примірник діючого контракту з Керівником.

          4.7. Сільський голова, враховуючи рекомендації профільної  постійної комісії, вносить питання про звільнення Керівника на сесію сільської ради. 

4.8. У разі дострокового розірвання контракту з Керівником приймається рішення про звільнення з посади. Одночасно з цим рішенням у разі необхідності покладається на посадову особу о’єкту  виконання обов’язків Керівника до прийняття рішення про призначення Керівника.

4.9.  У разі відмови сільської ради укласти контракт з Керівником трудовий договір з ним розривається на підставі пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України. У разі відмови Керівника укласти контракт трудовий договір з ним припиняється на підставі пункту 6 статті 36 Кодексу Законів про працю України.

4.10. Спори між сторонами контракту розглядаються в порядку, встановленому чинним законодавства

Додаток 2 до рішення       сесії сільської ради

                                                                                  скликання від          2017 року №

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ
з керівником підприємства, що є у комунальній власності

 

______________________________         "   " _____________ 20   р.

                              Місце укладення контракту

 

 

________________________________________________________________________________

Орган управління майном, в особі керівника,

________________________________________________________________________________________________

з одного боку та громадянин ________________________________________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові) ________________________________________________________________________________
іменований далі Керівник, з другого боку, уклали цей контракт про таке:

 

________________________________________________________ наймається (призначається)
(прізвище, ім'я, по батькові)
на посаду _______________________________________________________________________
(повна назва посади та підприємства)

 

на термін з _________________________________ по __________________________________

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна, а Орган управління майном зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником підприємства та Органом управління майном цього підприємства.

3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків підприємства, передбачених актами законодавства, статутом підприємства, іншими нормативними документами.

4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

5. Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, встановлених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

61. Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства на кожний наступний рік і подає його для затвердження або погодження Органу управління майном, з яким укладено цей контракт.

62. Керівник подає в установленому порядку Органу управління майном, з яким укладено цей контракт, квартальну та річну фінансову звітність підприємства, а також квартальний та річний звіти про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності.

63. Керівник забезпечує виконання затвердженого річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства.

7. Керівник зобов'язується забезпечити виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства згідно з додатком до контракту.

8. ________________________________________________________________________
(інші зобов'язання, що покладаються на Керівника)

9. Керівник щокварталу подає Органу управління майном, з яким укладено цей контракт, звіт про результати виконання показників, передбачених контрактом, за встановленою формою. 

У разі невиконання передбачених контрактом показників керівник подає Органу управління майном разом із звітом пояснення щодо причин їх невиконання.

10. Орган управління майном має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління підприємством та розпорядження його майном.

11. Орган управління майном:

інформує про галузеву науково-технічну політику;

інформує про державні потреби в продукції підприємства;

надає інформацію на запит Керівника;

звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту;

організовує фінансовий контроль за діяльністю підприємства та затверджує або погоджує в установленому порядку його річний з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожний наступний рік;

здійснює контроль за складанням у встановлені законодавством строки фінансового плану підприємства, виконанням показників затвердженого фінансового плану підприємства та показників, передбачених цим контрактом, а також за здійсненням підприємством витрат у разі не затвердження (непогодження) річного фінансового плану в установленому законодавством порядку;

здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна;

своєчасно вживає заходів до запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності.

12. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на підприємство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом підприємства та цим контрактом.

13. Керівник має право:

діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

укладати господарські та інші угоди;

видавати доручення;

відкривати рахунки в банках;

користуватися правом розпорядження коштів підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, статутом підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.

14. Орган управління майном делегує Керівнику такі повноваження*:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

15. Керівник укладає трудові договори з працівниками підприємств відповідно до чинного законодавства.

Керівник зобов'язаний вжити заходів до створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

16. Під час укладення трудових договорів з працівниками підприємства, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку, Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства.

____________ 
*Орган управління майном може делегувати свої повноваження Керівнику, якщо це передбачено актами законодавства. Передача повноважень може здійснюватись шляхом укладання додаткової угоди до контракту.

У разі делегування керівнику повноважень щодо проведення колективних переговорів і укладення колективного договору, він повинен забезпечити проведення колективних переговорів щодо укладення колективного договору у порядку, передбаченому Законом України "Про колективні договори і угоди".

3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

17. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством у результаті його господарської діяльності, виходячи з установлених Керівнику:

а) посадового окладу в розмірі _________ гривень і фактично відпрацьованого часу;

б) доплати ____________________________________________ у розмірі _______ гривень
                                                    (вид доплати)

(або у відсотках до посадового окладу) і фактично відпрацьованого часу.

18. Крім того, Керівникові можуть виплачуватися:

премія за підсумками роботи за рік відповідно до умов, показників та розмірів преміювання, затверджених Органом управління майном;

премія за підсумками роботи за квартал відповідно до умов, показників та розмірів преміювання, затверджених Органом управління майном;

винагорода за підсумками роботи за рік за рахунок чистого прибутку.

У разі допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельним наслідком з вини підприємства премія та винагорода Керівникові не нараховується.

Премія та винагорода не нараховується також у разі _______________________________

____________________________________________________________________________
(зазначити випадки, коли премія не нараховується)

Розмір оплати праці, премії, винагороди за підсумками роботи може бути підвищено або знижено у разі _________________________________________________________________.
(зазначити підстави)

19. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю _________ календарних днів. Оплата відпустки провадиться виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки Керівникові надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.

Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо), за погодженням з Органом управління майном.

21. Крім умов матеріального забезпечення, зазначених у пунктах 17 - 20, Керівникові можуть бути встановлені інші умови, що не заборонені законодавством, у разі _________________________________________________.                                                                                                   (зазначити підстави)

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

22. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

23. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

24. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

25. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення терміну дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктами 26 і 27 цього контракту;

г) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

26. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Органу управління майном, у тому числі за пропозицією місцевого органу державної виконавчої влади, до закінчення терміну його дії:

а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи і т. п.); 

в) у разі невиконання підприємством зобов'язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, страхових внесків, а також невиконання підприємством зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

г) у разі неподання в установленому порядку на затвердження або погодження Органу управління майном річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства, або порушення порядку здійснення витрат суб'єктами господарювання державного сектора економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. № 899;

д) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців при наявності вини керівника;

е) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

є) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;

ж) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

з) у разі коли у трьох звітних кварталах протягом календарного року спостерігається зростання обсягів дебіторської заборгованості підприємства, яке за загальним підсумком зазначених кварталів не супроводжується відповідним зростанням обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства;

и) у разі неподання Органу управління майном квартальної та річної фінансової звітності, а також квартального та річного звітів про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності;

і) у разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів підприємства, у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

ї) з інших підстав.

________________________________________________________________________________
(визначити, у разі необхідності, інші підстави припинення контракту)

27. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

а) у випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності підприємства;

б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.

28. У разі дострокового припинення контракту, з незалежних від Керівника причин, встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації: ________________________________

29. За два місяці до закінчення терміну дії контракту він може бути за угодою Сторін продовжений або укладений на новий чи інший термін.

30. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

31. Цей  контракт діє з  "    "                20  р.
 
            до   "   "                  20  р.

32. Особливі умови (в тому числі конфіденційності): ____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

33. Відомості про підприємство:

Повна назва
________________________________________________________________________________

Адреса
________________________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок №
________________________________________________________________________________

34. Відомості про Орган управління майном:

Повна назва _____________________________________________________________________

Адреса _________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника Органу управління майном ________________________________________________________________________________

Службовий телефон керівника Органу управління майном ________________________________________________________________________________

35. Відомості про Керівника:

Домашня адреса _________________________________________________________________

Домашній телефон _______________________________________________________________

Службовий телефон ______________________________________________________________

Паспорт ______________________________ серія ___________________ № _______________
 
виданий "   "                             20  р.
 
 
________________________________________________________________________________
                                                        (назва органу, що видав паспорт)

36. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожній із сторін і мають однакову юридичну силу

37._______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(зазначити у разі необхідності, інші відомості, наприклад, перелік додатків до контракту, наявність пільг з оподаткування Керівника)

Від Органу управління майно
______________________________
(Посада, прізвище, ім'я,
по батькові)

Керівник
_______________________________
(Підпис, прізвище, ім'я,
по батькові)

__________________________
(підпис)

______________________________

М.П.    "   "                          20  р.

"   "                              20  р.

 

 

 

____

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь